Az oldal használatáról

Az Amplifon Magyarország Kft. tevékenysége során minden rendelkezésére álló eszközzel védi látogatói és ügyfelei személyiségi jogait, betartja a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. (Ptk.) és a személyes adatok védelméről és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. (Infotv.) törvényekben rögzített előírásokat.

Adatkezelési nyilatkozat

Az Infotv. alapján az egészségi állapotra vonatkozó személyes adatok különleges adatnak minősülnek. Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény szerint a testi és lelki egészségi állapotra vonatkozó adatok csak akkor kezelhetők, ha ahhoz az érintett írásban hozzájárul, vagy törvény azt elrendeli.

1. A Felhasználók hozzájárulnak, hogy az Amplifon Magyarország Kft. kezelje és tárolja a Felhasználók személyes (többek között név, cím és telefonszám) és különleges adatait. Az adatkezelő kijelenti, hogy felhasználói által megadott minden adatot, bizalmas információt, tényt bizalmasan kezel. A regisztrációval a Felhasználók hozzájárulnak továbbá ahhoz, hogy az Amplifon Magyarország Kft. a regisztráció során rögzített telefonszámon vagy e-mail-en keresztül időpontot egyeztessen velük hallásvizsgálattal, illetve egyénre szabott akciókkal kapcsolatban.

2. Felhasználói számára az Amplifon Magyarország Kft. lehetőséget biztosít, hogy a róluk tárolt adatokat bármikor megtekinthessék, szükség esetén módosíthassák, vagy regisztrációjukat törölhessék.

3. Az adatok egyéb célra csak az érintett kifejezett írásbeli hozzájárulásának megadása esetén kerülnek felhasználásra.

4. A Felhasználói adatokba kizárólag az Amplifon Magyarország Kft. erre jogosított munkatársai tekinthetnek bele. A Felhasználókról tárolt személyes adatokat (beleértve az e-mail címet is) a Szolgáltató harmadik fél számára nem szolgáltatja ki.

5. Az oldal szolgáltatásaiban való részvétel önkéntes. Amplifon Magyarország Kft. kötelezi magát, hogy semmilyen szankciót nem érvényesít azon felhasználóval szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja.

6. Az Amplifon Magyarország Kft. gondoskodik arról, hogy szolgáltatásai révén a Felhasználókról megszerzett adatok felhasználása megfeleljen a mindenkor hatályos magyarországi jogszabályoknak.

7. Az Amplifon Magyarország Kft. vállalja, hogy a regisztráció során a felhasználók által megadott e-mail címekre nem küld levelet, kivéve, amennyiben a felhasználó a hírlevél szolgáltatásra feliratkozott.

8. Az Amplifon Magyarország Kft. minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos őrzésére, de nem vállal felelősséget az adatok megrongálódásáért, megsemmisüléséért vagy illetéktelen kezekbe kerüléséért műszaki hiba, természeti csapás, terror- vagy bűncselekmény esetén.

9. Az Amplifon Magyarország Kft. megtesz minden tőle elvárható intézkedést, hogy az oldalaihoz való hozzáférés folyamatos és hibamentes legyen, de nem vállal felelősséget az esetlegesen fellépő hibákért, mely az oldalak nem megfelelő működését és/vagy esetleges adatvesztést okoz.

10. Az Amplifon Magyarország Kft. weboldaláról, a http://www.hallanifogsz.hu/ helyes működéséért felelős web alapú (script) programok, cookie-k kerülhetnek a Felhasználók számítógépeire, amelyek a Felhasználók internetes eszközeiben (számítógépében, operációs rendszerében és egyéb alkalmazásaiban) semmilyen károsodást nem okoznak, így minden erre vonatkozó megkereséssel kapcsolatos felelősségtől az Amplifon Magyarország Kft. elhatárolja magát.

Fogalmak

Személyes adat: a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: “látogató”, “ügyfél”) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, a látogatóra vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét,amíg kapcsolata a látogatóval helyreállítható.

Különleges adat: a faji eredetre, a nemzeti, nemzetiségi és etnikai hovatartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más meggyőződésre, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adatok.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatok gyűjtése, felvétele, tárolása, feldolgozása, törlése és bármilyen hasznosítása (ideértve a továbbítást és a nyilvánosságra hozatalt). Adatkezelésnek számít az adatok megváltoztatása és további felhasználásuk megakadályozása is.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.

Adattovábbítás: valamely adat hozzáférhetővé tétele meghatározott harmadik személy számára; nyilvánosságra hozatal: valamely adat hozzáférhetővé tétele bárki számára.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, illetőleg a végrehajtással adatfeldolgozót bíz meg. Kötelező adatkezelés esetén az adatkezelés célját és feltételeit, valamint az adatkezelőt az adatkezelést elrendelő törvény vagy önkormányzati rendelet határozza meg.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi.

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges.

A fenti adatkezelési szabályzatot elolvastam, megértettem, az abban foglalt feltételeket elfogadom.

Felhasználási feltételek

Az Amplifon honlapjának használatával Ön elfogadja az érvényben lévő honlaphasználati feltételeket.

Az Amplifon minden indokoltan elvárható óvintézkedést megtesz annak érdekében, hogy ez a honlap vírusmentes legyen, de a teljes vírusmentességet nem szavatolja. Ennek megfelelően az Amplifon nem tehető felelőssé és nem kötelezhető kártérítésre a jelen honlap felkeresése miatt elszenvedett számítógépes vírusfertőzésért. Az Amplifon az érvényben lévő adatvédelmi szabályzata értelmében kezeli az információkat.

A hallókészülékekre vonatkozó feltételek – Az árajánlatokra és a megrendelések elfogadására az alábbi feltételek és kedvezmények érvényesek, melyeken kívül az érintett személyek korlátozás és módosítás nélkül gyakorolhatják általános törvényi jogaikat is. A hallókészülék kifejezés a monaurális vagy a binaurális illesztésű készülékeket foglalja magába.

1. Hallási rehabilitációs konzultáció: Minden új hallókészülék illesztését rehabilitációs időszak követi. Az Amplifon által vállalt folyamatos utógondozás részeként ügyfeleinknek a hallókészülék illesztését követően további ingyenes személyes konzultációk lehetőségét biztosítjuk. Munkatársunk megvizsgálja az egyéni előrehaladás mértéket, és minden felmerülő probléma megoldásában segít. A konzultáció időpontját személyesen vagy az ügyféltámogatási iroda munkatársával telefonon lehet megbeszélni. (Telefonszám: ld. lejjebb)

2. Harminc napos pénzvisszafizetési garancia: Minden hallókészülékünkhöz 30 napos pénzvisszafizetési garanciát biztosítunk. Amennyiben nem elégedett a hallókészülékkel, jogában áll azt az illesztés időpontjától számított 30 napon belül az Amplifonnak visszaadni. Az Amplifon az összes érintett termék, egyebek között a hallókészülék(ek), a tartozékok és az elemek visszaszolgáltatását követően a hallókészülé(ek) teljes árát visszatéríti a vásárlónak. A vásárló költségét terhelik azok a termékek, amelyek sérültek, vagy az illesztés időpontjától számított 30 napon belül nem küldték őket vissza az Amplifonnak. A vásárló korlátozás nélkül jogosult a hallókészülék(ek) vételárának visszafizetését vagy megjavíttatását kérni, amennyiben az Amplifontól műszaki hibás hallókészüléket kapott.

További fontos tudnivalók – A fenti feltételekkel kapcsolatos leveleket a következő címre kell küldeni: Amplifon, Gateway House, Styal Road, Manchester M22 5WY. Tel.: 0161 209 7000. Kérjük, az ügyféltámogatási irodát keresse a fenti címen vagy telefonszámon bármely egyéb információval kapcsolatban is, beleértve a hallókészülék-elemek beszerzését, illetve a hallókészülék műszaki ellenőrzését vagy javítását.

Az Amplifon hallókészülék-ellátással foglalkozó szakemberei bejegyzett egészségügyi szakemberek, akikre a Health & Care Professions Council szabályozása érvényes.

* A törvényi jogokról részletesen a Consumer Direct-nél érdeklődhet.
Telefonszám: 08454040506. Felelősségkizáró nyilatkozat – Az Amplifon az elvárható legnagyobb gondossággal állította össze a jelen honlapon elérhető információkat, azonban nem tehető felelőssé az esetleges pontatlanságok vagy hibák miatt bekövetkezett veszteségért, károkért vagy bármely kellemetlenségért.
Kérjük, lépjen velünk kapcsolatba, ha bármely aggálya merül az elérhető információk vonatkozásában.

Close Menu